Address

Lisova Street, 76 Kuzmin Village, Khmelnytsky Region, 31047

Oleg Bilyavets

Director

Volodymyr Mozgov

Commercial director

Viktor Kotik

Production manager

Svitlana Gavryliuk

Chief accounting officer

Vasylii Kosiuk

Chief agronomist

Zhanna Shahoval

Office manager

Viktor Khmelnytskiy

Sales manager

Leave a requestform